Home   Despre noi   Act constitutiv

Act constitutiv

Actul constitutiv al Fundatiei “TEDI ŞI COPIII”

Subscrisa S.C. TYMBARK MASPEX ROMANIA S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social în VALENII DE MUNTE, STR. STEFAN CEL MARE NR. 38-40, JUD. PRAHOVA, înregistrată la Registrul Comerţului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/1279/2005, avand cod unic de identificare 3451510 si cod de TVA RO 3451510, cont RO22 BRDE 450S V009 9290 4500 deschis la banca BRD-GSG SMCC, reprezentată legal prin:

PANA ADRIANA GEORGETA, in calitate de ADMINISTRATOR, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie, cetătean român, domiciliat în Bucuresti si
VISAN ALIN MADALIN, in calitate de ADMINISTRATOR, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie, cetătean român, domiciliat în Bucuresti

În conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii si cu a Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, în calitate de fondator, am hotărât constituirea unei fundatii astfel:

ART. 1 DENUMIREA FUNDATIEI

Fundaţia va fi denumită “TEDI SI COPIII” şi este o persoană juridică de drept privat, fãrã scop patrimonial.

ART. 2 SEDIUL FUNDATIEI
Fundaţia are sediul în Valenii de Munte, str. Stefan cel Mare nr. 38-40, Cladirea Administrativa, etaj 1, biroul nr. 2.16, judet Prahova.

ART. 3 SCOPUL SI OBIECTIVELE FUNDATIEI
Scopul Fundatiei „TEDI SI COPIII” este: ajutorarea spirituală şi materială, prin activităţi desfăsurate pe plan intern şi internaţional, a copiilor si tinerilor (inclusiv a copiilor defavorizati si/sau abandonati, cu handicap sau orfani, precum si a tinerilor dotati intelectual, fara posibilitati materiale); apararea şi promovarea intereselor copiilor pe plan intern şi internaţional; ajutorarea materiala si spirituala a persoanelor varstnice; luarea oricăror masuri ar fi necesare in vederea indeplinirii scopurilor menţionate anterior.
Obiectivele pe care şi le propune în vederea realizării acestui scop sunt prevãzute în Statutul fundatiei.

ART. 4 DURATA
Fundatia se constituie pe durata nedeterminata.

ART. 5 PATRIMONIUL FUNDATIEI

Patrimoniul Fundaţiei este format dintr-un activ patrimonial iniţial în valoare de 60.000 RON (saizecimiilei), care este alcătuit din următoarele aporturi in numerar depuse de fondator astfel:
– suma de 60.000 RON (saizecimiilei) depusa in contul fundatiei deschis la banca BRD-GSG Sucursala Valenii de Munte.
Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat în conformitate cu legislaţia românã în materie, pe numele fundatiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

ART. 6 ORGANELE DE CONDUCERE

Organul de conducere al Fundaţiei este Consiliul Director, format din urmatorii 6 (sase) membri, numiti pentru un mandat de 2 (doi) ani:
1. Preşedinte – Liliana Iosif;
2. Prim-vicepreşedinte – Natalia Franke Grabowska;
3. Vicepreşedinte – Ioana Rata;
4. Membru – Mihaela Burtoi;
5. Membru – Alin Madalin Visan;
6. Membru – Andreea Dorina Zlat.
Membrii Consiliului Director pot fi realesi.
Fundatia este valabil angajata in acte juridice prin semnatura a 2(doi) membri ai Consiliului Director, din care unul trebuie sa fie Presedintele sau Prim-Vicepresedintele.

ART. 7 CONTROLUL ECONOMIC-FINANCIAR
Controlul activitatii economic-financiare va fi efectuat de un cenzor. Cenzorul va fi desemnat de catre Consiliul Director in cel mult 30 de zile de la infiintarea fundatiei.

ART. 8 PERSOANE IMPUTERNICITE PENTRU INFIINTAREA FUNDATIEI
Subscrisa S.C. TYMBARK MASPEX ROMANIA S.R.L., fondatorul Fundaţiei „TEDI SI COPIII”, împuterniceste pe:
ZLAT ANDREEA DORINA, cetătean român, domiciliat în Ploiesti,
ca în numele şi pe seama fondatorului să desfăşoare procedurile de dobândire a personalitãtii juridice, înscrierea fundatiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, obţinerea avizelor necesare, precum şi să semneze orice acte modificatoare ale Actului constitutiv şi Statutului fundatiei, modificări impuse de instanţa judecătorească competentă, semnătura sa fiind pe deplin opozabilă.

Redactat si editat de fondator în 7 exemplare.
S-au eliberat părtii 6 exemplare originale, astăzi, data autentificării.

SEMNĂTURA FONDATORULUI

S.C. TYMBARK MASPEX ROMANIA SRL,
prin
VISAN ALIN MADALIN
PANA ADRIANA GEORGETA