Home   Despre noi   Statut

Statut

STATUTUL FUNDATIEI “TEDI SI COPIII”

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Se constituie, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 246/2005 şi potrivit prezentului Statut, Fundaţia “TEDI SI COPIII”, ca
persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, fondată, potrivit Actului constitutiv, de catre S.C. TYMBARK MASPEX ROMANIA S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social în VALENII DE MUNTE, STR. STEFAN CEL MARE NR. 38-40, JUD. PRAHOVA, înregistrată la Registrul Comerţului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/1279/2005, avand cod unic de identificare 3451510 si cod de TVA RO 3451510, cont RO22 BRDE 450S V009 9290 4500 deschis la banca BRD-GSG SMCC, reprezentată legal prin:
PANA ADRIANA GEORGETA, in calitate de ADMINISTRATOR, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie, cetătean român, domiciliat în Bucuresti,
si
VISAN ALIN MADALIN, in calitate de ADMINISTRATOR, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie, cetătean român, domiciliat în Bucuresti.

Art. 2. Denumirea fundaţiei este: „TEDI SI COPIII”.

Art. 3. (1) Sediul fundaţiei este în Valenii de Munte, str. Stefan cel Mare nr. 38-40, Cladirea Administrativa, etaj 1, biroul nr. 2.16 , jud. Prahova.
(2) Sediul fundaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director.

Art. 4. Fundaţia „TEDI SI COPIII” se constituie pe o durată nedeterminata.

Art. 5. (1) Patrimoniul Fundaţiei este alcătuit dintr-un activ patrimonial iniţial în valoare de 60.000 RON (saizecimiilei) şi este alcătuit din următoarele aporturi în bani depuse de fondator, astfel: suma de 60.000 RON (saizecimiilei) depusa in contul fundatiei deschis la banca BRD-GSG Sucursala Valenii de Munte.
(2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele fundaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art. 6.
(1) Scopul fundaţiei este:
– ajutorarea spirituală şi materială, prin activităţi desfăsurate pe plan intern şi internaţional, a copiilor si tinerilor (inclusiv a copiilor defavorizati si/sau abandonati, cu handicap sau orfani, precum si a tinerilor dotati intelectual, fara posibilitati materiale);
– apararea şi promovarea intereselor copiilor pe plan intern şi internaţional;
– ajutorarea materiala si spirituala a persoanelor varstnice;
– luarea oricăror masuri ar fi necesare in vederea indeplinirii scopurilor menţionate anterior.

(2) Obiectivele fundaţiei, în vederea realizării scopului ei, sunt următoarele:
– Organizarea unor activitati diverse in vederea sustinerii si ocrotirii materiale si spirituale a copiilor si tinerilor, inclusiv a copiilor defavorizati, a copiilor abandonati, cu handicap sau orfani, precum si a tinerilor dotati intelectual, fara posibilitati materiale;
– Organizarea unor activitati diverse in vederea sustinerii si ocrotirii materiale si spirituale a persoanelor varstnice, in special a celor lipsite de ocrotire familiala si fara suport material si financiar;
– Furnizarea de servicii de cantina sociala;
– Asigurarea de actiuni de asistenta sociala prin acordarea de alimente si imbracaminte scolilor, caselor de copii, caselor de batrani sau altor institutii similare;
– Promovarea de actiuni in interes social;
– Organizarea unor actiuni cu caracter educativ, menite sa descopere, sa incurajeze si sa dezvolte aptitudinile copiilor.

(3) Schimbarea scopului fundaţiei se face numai de către fondator.
(4) În toate cazurile, schimbarea scopului fundaţiei se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

Art. 7. (1) Fundaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii autentificate a Consiliului director, prin care li se alocă un patrimoniu.
(2) Filiala este condusă de un Consiliu director propriu, alcătuit din cel puţin 3 membri.
(3) Filiala este entitate cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare în condiţiile stabilite de Consiliul director prin actul constitutiv al ei şi se pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama fundaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului director al fundaţiei.

Capitolul II. RESURSELE PATRIMONIALE ŞI CHELTUIELILE FUNDAŢIEI
Art. 8. Patrimoniul iniţial al fundaţiei se completează cu venituri obtinute din:
– donaţii, sponsorizări şi legate;
– dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legii;
– ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din surse externe;
– resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
– alte venituri, provenite din activitatea fără scop lucrativ;
– activităţi economice directe, care prezintă un caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu obiectivele principale ale fundaţiei.

Capitolul III. CONDUCEREA ŞI CONTROLUL FUNDAŢIEI
Secţiunea I. Consiliul director
Art. 9.
Consiliul director al fundaţiei asigură realizarea scopului şi obiectivelor acesteia, exercitând următoarele atribuţii:
a) stabilirea strategiei generale şi a programelor fundaţiei;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a bilanţului contabil;
c) alegerea şi revocarea cenzorului;
d) înfiinţarea de filiale;
e) încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama fundaţiei, in conditiile art. 16 de mai jos;
f) executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
g) aprobarea organigramei şi a strategiei de personal ale fundaţiei;
h) modificarea statutului fundaţiei;
i) elaborarea regulamentului intern de funcţionare a fundatiei;
j) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Art. 10.
Membrii Consiliului director care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii sale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar vor răspunde pentru daunele cauzate Fundaţiei dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art. 11.
Nu poate fi membru al Consiliului director, iar dacă este, pierde această calitate cel care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă Fundaţia sprijină activitatea acelei instituţii publice.

Art. 12.
Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Fundaţiei pot fi atacate de fondator sau de către oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit sau au votat împotrivă şi a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă.

Art. 13.
(1) Consiliul director se compune din 6(sase) membri desemnaţi de fondator la momentul constituirii fundaţiei, pentru un mandat de 2 (doi) ani de zile. Membrii Consiliului Director pot fi realesi.
(2) În caz de descompletare a unei/unor functii din orice motiv (renuntare, revocare, expirare a mandatului, deces etc.), funcţiile rămase libere se completează prin hotărârea fondatorului.
(3) Completarea funcţiilor rămase libere se face în cel mult 30 zile de la descompletare.

Art. 14.
(1) Consiliul director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile fundaţiei o impun.
(2) Convocarea Consiliului director se face de preşedinte, iar în lipsa acestuia de catre Prim-Vicepresedinte, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată.
(3) Consiliul director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu o jumătate plus unu din voturi.

Art. 15.
Deliberările şi hotărârile Consiliului director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.

Art. 16.
Pentru încheierea de acte juridice în numele şi pe seama fundaţiei, sau pentru exercitarea oricaror alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut (inclusiv deschiderea si operarea conturilor bancare), este nevoie de semnatura a 2(doi) membri ai Consiliului Director, din care unul trebuie sa fie Presedintele sau Prim- Vicepresedintele.
Art.17. Reprezentarea fundatiei in relatiile cu tertii se face de catre Presedintele Consiliului Director, sau, in lipsa acestuia, de un alt membru al Consiliului Director, imputernicit de Presedinte.

Secţiunea a II-a. Controlul financiar
Art. 17. (1) Controlul financiar este efectuat de catre cenzor.
(2) În realizarea competenţei sale, cenzorul:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul fundaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliului director;
c) poate participa la şedinţele Consiliului director, fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul director.
(3) Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.

Art. 18.
Consiliul director aprobă regulile generale de organizare şi funcţionare a cenzorului.

Capitolul IV. VENITURILE ŞI CHELTUIELILE FUNDAŢIEI
Art. 19. Veniturile fundaţiei provin din:
a) donaţii, sponsorizări sau legate;
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;
c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de fundaţie;
d) venituri realizate din activităţi economice directe;
e) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
f) alte venituri prevăzute de lege.

Art. 20.
(1) Fundaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.
(2) Fundaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul principal al ei.

Art. 21
. (1) Principalele cheltuieli ale fundaţiei sunt:
a) salarii;
b) indemnizaţii, prime şi premii;
c) procurări de rechizite şi imprimate de birou;
d) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;
e) cazare, masă, transport;
f) apă, canal, salubritate;
g) energie electrică, termică şi gaze naturale;
h) alte cheltuieli.
(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoanele însărcinate de Consiliul director.
(3) Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se stabilesc în limitele statutului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.
(4) Consiliul director poate dispune plata de premii şi altele asemenea din disponibilităţile existente.
Art. 22. Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

Capitolul V. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
Art. 23. Fundaţia “TEDI SI COPIIII” se va dizolva:
I. De drept prin:
a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop.
II. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:
a) scopul sau activitatea fundaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) a devenit insolvabilă;
e) nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii.
III. În situaţia imposibilităţii constituirii Consiliului director în conformitate cu statutul fundaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului Consiliului director trebuia constituit.
IV. În alte situaţii prevăzute de lege

Art. 24.
(1) În cazul dizolvării fundaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească.
(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează.
(3) Lichidatorii la intrarea în funcţie efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.
(4) Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale fundaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.
(5) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Art. 25.
(1) Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.
(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

Art. 26.
(1) În cazul dizolvării fundaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedura stabilita de Consiliul Director.
(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alineatului (2), ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 27.
Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării fundaţiei.

Art. 28.
După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru.

Art. 29.
Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele fundaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi.

Art. 30.
(1) Fundaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

Capitolul VI. DISPOZIŢII FINALE
Art. 31.
Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legii.

Art. 32.
Redactat şi editat de fondator în 7 exemplare.

S-au eliberat părţii 6 exemplare originale, astăzi, data autentificării.

SEMNĂTURA FONDATORULUI:
S.C. TYMBARK MASPEX ROMANIA SRL,
prin
VISAN ALIN MADALIN
PANA ADRIANA GEORGETA